O projektu

Hlavní cíle projektu

1. fáze (rok 2008)

Cílem je zjistit, jaká je aktuální situace v českých krajanských komunitách ve východní Evropě.

Ačkoli není problematika českých krajanů v žádném případě opomíjena a zájem české veřejnosti o krajany je dlouhodobě poměrně velký, stále chybí ucelenější publikace, která by jednotlivé krajanské komunity srovnávala v jediném aktuálním období. Tento projekt si klade za cíl zmapovat krajanské komunity v osmi východoevropských zemích (Rumunsko, Polsko, Bulharsko, Ukrajina, Moldávie, Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina) z hlediska početnosti Čechů v jednotlivých obcích, používání češtiny jako hlavního (rodného) jazyka, školství v českém jazyce, vnímání české etnicity, spolkové činnosti a v neposlední řadě i z hlediska hlavních potřeb českých krajanů.

Cílem je získat informace o krajanských komunitách způsobem TADY A TEĎ.
Tady = zájmová oblast osmi východoevropských států.
Teď = provedení výzkumu v jednom aktuálním období, což zajistí účinné srovnání stavu krajanských komunit.

2. fáze (rok 2009 a dále – tato fáze bude předmětem žádosti o podporu následující rok)

Hlavním cílem, na základě závěrů fáze první, je vést koncepční rozvojové aktivity v českých krajanských komunitách ve východní Evropě. Zde již bude nutná i plná spolupráce s krajanskými spolky, se kterými budeme přicházet do styku i v první fázi.

Výstup 1. fáze

Primární výstup

Hlavním cílem je kniha, která srovná jednotlivé krajanské komunity v osmi východoevropských zemích.

V publikaci budou představeny všechny obce s českým obyvatelstvem podle stejných kritérií: stručná historie obce, způsob osídlení českým obyvatelstvem, krajanská činnost v minulosti (spolky, školství, vztahy s dalšími krajanskými spolky, vztahy s Českou republikou / v minulosti s Československem), způsoby obživy v minulosti a v současnosti, současný stav české komunity (početnost, aktivity) a hlavní potřeby krajanů ve vztahu k otázkám zvláštního zřetele (specifika obce, spolková činnost, náboženství, školství, zdravotní péče, míra podpory státních institucí, pracovní příležitosti v regionu a vymahatelnost práva).

Předpokládaná distribuce publikace:

- Národní knihovna + regionální a univerzitní knihovny
- krajanské spolky/vesnice v zahraničí
- ústřední správní orgány ČR (ministerstvo zahraničí, odborkrajanských styků, Parlament - knihovna, Vláda České republiky - Rada vlády pro národnostní menšiny)
- gymnázia/střední školy (oslovené nabídkou přednášek)


V knize bude vyhrazen oddíl pro poděkování partnerům.

Všechny závěry nemusí být do budoucí publikace o krajanech zařazeny, budou však využity jako podklad pro druhou fázi projektu – rozvojové aktivity.

Sekundární výstup

1. výstava fotografií „Po stopách Čechů“ v prostorách ČZU (multimediální výstavní sál), na Cestovatelském festivalu (přislíbena účast), a eventuelně na dalších místech (v závislosti na budoucích dohodách s dalšími sdruženími) včetně katalogu k výstavě
2. série populárně-naučných přednášek pro školy a širokou veřejnost
3. publikování článků v novinách, časopisech a na internetu
4. vytvoření dokumentárního filmu o životě krajanské mládeže ve sledovaných východoevropských zemích vznik www stránek výzkumu (http://krajane.hks.re/)